Mitgliedsbeiträge des SC Bankholzen-Moos

 

Aktive Mitglieder 75,00 Euro

Passive Mitglieder U60 30,00 Euro

Passive Mitglieder Ü60 25,00 Euro

Jugendspieler 75,00 Euro

Familienbeitrag 149,00 Euro